Munkaterv

1. Intézmény adatai 

Név: Bibiána Alapítvány Autisták Általános Iskolája 

Székhely: 5361 Tiszaigar, Rákóczi út 33. 

Alapító és fenntartó: Bibiána Alapítvány 

 5244 Tiszaszőlős 0194. hrsz. 

OM azonosító: 203490 

Az intézmény fenntartója: 

Bibiána Alapítvány 

5244 Tiszaszőlős 0194. hrsz. 

Az intézmény típusa:  

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

Az intézmény 2021 szeptemberében kezdte meg a működését azzal a céllal, hogy az autizmussal  élő tanulók speciális szükségleteinek megfelelő tananyagot oktasson olyan módszerekkel,  amelyek elősegítik az eredményesebb tanulást. Az autizmussal élő tanulók különleges  fejlesztési igényeinek kielégítése, a feladatok sokrétűsége indokolja, hogy a fogyatékosság  típusának megfelelően létrehozott oktatási-nevelési intézmény lássa el a feladatokat. Kiemelten  fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, minden képességüket aktívan használó  és képességeik legmagasabb önállósági szintjén egészséges, boldog és perspektivikus életet  élhessenek olyan őket értő és elfogadó közösségben, amely számára természetes az embertárs  iránti segítő, tiszteletteljes odafordulás és alkalmazkodás. Az iskola működését meghatározó  pedagógiai programot a fenntartó, az intézmény hosszú távú céljai, a szülők és a szakemberek  igényei, lehetőségei alakították ki. 

Intézményünk kialakítása hiányt pótol az autizmussal élők ellátását biztosító hazai  intézményrendszer szolgáltatásai körében azzal, hogy szakmai munkájában alkalmazkodik az  autizmussal élő tanulók sérüléséből eredő ellátási igényeihez.

A célcsoport bemutatása: 

Az autizmus diagnózisának alapja a kommunikáció, a társas kapcsolatok, valamint a rugalmas viselkedésszervezés területein mutatkozó zavart fejlődési mintázat. Ezek összességét nevezzük  autisztikus triásznak, illetve a kommunikáció és szociális interakció zavarainak szoros együtt járása miatt az újabb diagnosztikus megközelítések két fő tünetcsoportot különítenek el: 

a.) A társas kommunikáció zavaraival kapcsolatos tünetek, mint pl. a kétirányú kapcsolatok, a nem verbális kommunikáció, a társas kapcsolatok megértése terén mutatkozó zavarok; 

b.) Korlátozott, fokozottan visszatérő (repetitív) viselkedéssel, érdeklődéssel, tevékenységgel járó tünetek, úgymint sztereotip, repetitív mozgások, tárgyhasználat, beszéd, rigid, állandósághoz való ragaszkodás, korlátozott, szűk körű érdeklődés és szenzoros (észleléssel kapcsolatos) feldolgozási zavarok vagy szokatlan szenzoros érdeklődés. 

Az autizmussal élő gyermekek alapvető jogai a köznevelésben: 

-korai fejlesztés és fejlesztő nevelés 

-óvodai ellátás 

-általános iskolai, középiskolai ellátás 

-egyéb pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele 

Autizmus minden értelmi szinten előfordul, lehet átlagos, átlag alatti vagy átlag feletti intelligencia, amely intellektuális képességzavarral társulhat. 

A diagnosztikus rendszerben az autizmus spektrumába tartozó állapotok a pervazív(átható) fejlődési zavarok körébe tartoznak, ami azt jelenti, hogy a zavar a fejlődés minden aspektusát érinti. 

Az autizmus spektrumzavar fogalmába több, eltérő diagnózis tartozik: a gyermekkori autizmust, az Asperger szindrómát, az atípusos autizmust, a nem meghatározott pervazív fejlődési zavart és az egyéb pervazív (átható) fejlődési zavart egyaránt ide sorolják.

Távlati cél: 

– A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

– A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a  fejlődési elmaradásnak, a másodlagos problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedésés viselkedés elsajátításához. 

– Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével történő elsajátítása. 

– A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt külön kiemelt fejlesztési cél az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, problémamegoldási  módszerek tanítása. 

– Cél a sérült szocializációs készségek fejlesztése, a társas viselkedési normák gyakorlása. 

– Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire, tehetségére, fejlődésének ütemére. Segítjük a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakozását, a gyermekek felzárkóztatását, különös tekintettel az autizmusra jellemző eltérő fejlődési jellegzetességekre. 

– Tanítási órákon, fejlesztő foglalkozásokon az autizmus specifikus tanítási módszereket helyezzük előtérbe. 

– A szülőket és a tanulókat tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről. 

– A munkaközösséghez tartozó pedagógusok, asszisztensek közötti szakmai  együttműködés biztosítása, általános pedagógiai kultúra, módszertani innovációs tevékenység fenntartása, fejlesztése kiemelten fontos. 

Alkalmazott módszertani alapok: 

– Egyénre szabott vizuális környezeti támpontok alkalmazása (pl. napirendek, folyamatábrák, viselkedési szabályok stb.). 

– Strukturált környezet alkalmazása. Kognitív-viselkedéses megközelítés.

– Augmentatív-alternatív kommunikációs eszközök egyénre szabott alkalmazása. – Autizmus-specifikus módszerek, eszközök egyénre szabott alkalmazása a szociális készségekfejlesztésében (pl.: Babzsák Fejlesztő Program, Szociális történetek, Én könyv, Napló, érzelmek felismerésének, utánzásának tanítása, ABA viselkedésterápia). 

A gyógypedagógusok munkájához meglévő eszközök, tárgyi feltételek: Számítógépek, színes nyomtató, fénymásoló, lamináló gép és fólia, módszertani segédanyagok, tanári kézikönyvek. 

Étkező 

Az autista intézményegység egy kis étkezőben jelenleg 5 tanuló étkeztetését oldja meg a tízóraiztatás, ebédeltetés és az uzsonnáztatás szintjén. Egy melegítő főzőlap, sütő, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, kéttálcás mosogató, konyhaszekrény a szükséges  felszerelésekkel segíti az önkiszolgálás, önellátás fejlesztését. 

Tornaszoba 

A rendelkezésre álló mozgásfejlesztő eszközök lehetővé teszik a változatos feladatok  végeztetését a gyerekekkel. 

Levegőzésre alkalmas zárt udvar 

A nagy méretű, zárt udvar és a gyümölcsös lehetővé teszi a szabad levegőn való tartózkodást és a gyerekek életkorának megfelelő munkavégzést, tevékenykedtetést.  

Tárgyi felszereltség: 

Személyi feltételek: 

A hatékony és sikeres fejlesztés egyik elengedhetetlen feltétele, hogy létszámban és képzettségben, tapasztalatban megfelelő személyzet. 

Általános iskola
Vincze Regina 1. osztály osztályfőnökegyógypedagógus, tanulásban  akadályozottak pedagógiája szakirány
Kiss Kitti gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
Takács Melinda óraadógyógypedagógus, tanulásban  akadályozottak és autizmus spektrum  pedagógiája szakirány
Mályiné Koór Cecília óraadógyógypedagógus, logopédia szakirány
Gacsal Tímea gyógypedagógiai asszisztens
Kovács Attiláné pedagógiai asszisztens

Utazó gyógypedagógus támogatása: logopédiai ellátás. 

2021/2022-es tanév rendje 

A tanítási év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda). A tanítási év utolsó napja: 2022. június 15 (szerda). 

Évközi szünetek: 

– őszi szünet 

– téli szünet 

– tavaszi szünet

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek 

2021. 08. 23. alakuló értekezlet
2021. 08. 30. tanévnyitó értekezlet
2021. 09. 07. munkaértekezlet
2022. 01. 24. félévi osztályozó értekezlet
2022. 02. 04. félévi értekezlet
2022. 03. 18. munkaértekezlet
2022. 06. 13. év végi osztályozó értekezlet
2022. 06. 30. tanévzáró értekezlet

Az első félév 2022. január 21-ig tart, január 28-ig értesítjük a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 

Témahetek: 

A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között. 

Célok a 2021/2022. tanévben: 

▪ Az autizmus-specifikus nevelés-oktatás fontos alapja az egyéni és kiscsoportos fejlesztés lehetőségének biztosítása a kívánt mértékben. 

▪ Autista-specifikus módszerek, eszközök, tanítási stratégiák alkalmazása a lehető legsikeresebb eredmények elérése érdekében. 

▪ Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik  magukat. 

▪ Szakmai szervezetekkel (pedagógiai szakszolgálatok, családsegítő szolgálat) való  kapcsolattartás. 

▪ Rendszeres szakmai szupervízió. 

▪ Autista intézményekkel való kapcsolatfelvétel, szakmai műhelymunkák szervezése. ▪ A SZIN területi autizmus csoport tagjaival a szakmai munka, együttműködés folytatása. ▪ A tanulók folyamatos diagnosztikus mérésének tovább fejlesztése. 

▪ Az Autizmus Világnapján programok szervezése, lebonyolítása.

Nevelőtestületünk feladatai a tanév során: 

▪ A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások kompenzálása a következő területeken: elemi pszichoszomatikus funkciók,  szenzomotoros készségek és szociális-kommunikációs képességek. 

▪ Kognitív készségek fejlesztése: adaptált környezet megteremtése, biztonságérzet  kialakítása, zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése, alkalmazkodást segítő viselkedésformák kialakítása, az elsajátított ismeretek, készségek  bővítése, szinten tartása, általánosítása, az önálló életre való felkészítés. 

▪ Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok (fejlesztési területek): − szociális készségek fejlesztése: szociális beilleszkedést közvetlenül befolyásoló készségek, önmagáról való tudás, kapcsolatteremtés fejlesztése − szabadidős készségek fejlesztése 

− kommunikációs készségek fejlesztése: szókincs, jelentés, funkció, kontextus. 

▪ Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az  időbeli és téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, továbbfejlesztése). ▪ Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

▪ Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer alkalmazása. 

▪ Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

▪ A szociális akadályozottsággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás,  folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális  vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve  „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

▪ Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 

▪ Esztétikai nevelés: környezettudatos viselkedésre nevelés, igényes rajz és technikai produktumokkal. 

▪ Erkölcsi nevelés: alapvető viselkedési normák, szokásrendszer kialakítása, kiemelt figyelmet fordítva a sérült készségek fejlesztésére. 

▪ Állagmegóvás: közös terek, osztálytermek, mellékhelyiségek állapotának megőrzése.

▪ Gyerekbarát udvar kialakítása, berendezése mozgásfejlesztő eszközökkel. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk a  tanévben. 

A szülők számára minden tájékoztatást megadunk. Fontosak a fogadóórák, szülői értekezletek, online tájékoztatás. 

Ellenőrzés 

Kiterjed: 

A tanári munkarendre; a tanítási órák ellenőrzésére; nem pedagógus munkakörben  dolgozók feladatvégzésére; szülői elégedettségmérésre; napközi működésének  ellenőrzésére; ifjúságvédelmi feladatokra. 

A pedagógiai ellenőrzés színterei: 

– Óralátogatások. 

– Dokumentumok ellenőrzése (tanmenet, egyéni fejlesztési tervek, haladási napló,  adminisztráció). 

– Taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága. – Rendezvények, ünnepségek. 

– Napközi, tanulószoba.

Óralátogatások:

Ellenőrzött pedagógusTantárgy IdőpontHospitál Ellenőrzést végzi
Vincze Regina magyar 1. osztályoktóber Kiss Kitti intézményvezető
Kiss Kitti matematika 1. osztálynovember Vincze Regina intézményvezető
Takács Melinda habilitáció 1. osztályjanuár Vincze Regina intézményvezető
Mályiné Koór Cecília logopédia 1. osztályfebruár Kiss Kitti intézményvezető
Vincze Regina viz. kult. 1. osztálymárcius Kiss Kitti intézményvezető
Kiss Kitti ének-zene 1. osztályáprilis Vincze Regina intézményvezető

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermekvédelmi felelős feladata a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal – főként preventív formában – a gyermekek családban tartása, mentális és testi épségének megőrzése. 

Továbbképzési terv: 

FELADATOK, RENDEZVÉNYEK, FELELŐSÖK HAVI BONTÁSBAN

FeladatIdőpontFelelős
Termek, közös helyiségek elrendezése, a  protetikus környezet kialakítása. Fertőtlenítő takarítás – Covid -19augusztus 23-30. pedagógusok,
asszisztensek,
technikai dolgozó
Tanévnyitó értekezlet. Konzultáció a szülőkkel. A belépő tanulók adminisztrációja,  szakértői vélemények áttekintése.augusztus 30. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Órarend elkészítése augusztus 31. intézményvezető
Tanévnyitó ünnepség; Tanmenetek leadásaszeptember 01. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Munkaértekezlet: a munkaterv  megbeszéléseszeptember 07. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Takarítási Világnap – tevékenykedtetés szeptember 14. osztályfőnök,
pedagógusok,
asszisztensek
Szakértői vélemények nyilvántartása,  tanügyigazgatási feladatokszeptember 21. osztályfőnök,
pedagógusok,
intézményvezető
Tanítás nélküli munkanap; látogatás a  gyöngyösi Autista Segítő Központ  Általános Iskolájábanszeptember 22. (1. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Egyéni fejlesztési tervek leadása szeptember 30. pedagógusok,
intézményvezető
A hónap tanügyi dokumentumainak  ellenőrzése, lezárása (Folyamatos, minden hónap végén.)szeptember 30. osztályfőnök,
intézményevezető
Szüreti hagyományok, dekoráció. Egészséges életmód: táplálkozási szokások,  egészséges ételek készítéseoktóber 01. pedagógusok,
asszisztensek
Állatok Világnapja – játékos feladatok;  kirándulás a Kékessy majorba (állatok  megfigyelése)október 04. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Megemlékezés az Aradi vértanúkról október 06. pedagógusok,
asszisztensek
Művészetterápiás foglalkozás – bábozás,  kézműves foglalkozásoktóber 14. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető

KIR – statisztika feltöltése október 15. intézményvezető
Családi nap – közös főzés és játék a  szülőkkel; állatsimogatás és lovaglásoktóber 21. (2. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Halloween – tökfaragás, játékos vetélkedő október 22. pedagógusok,
asszisztensek,
Megemlékezés október 23-ról október 22. pedagógusok,
asszisztensek
I. negyedévi tanulói értékelések november 06. osztályfőnök,
pedagógusok
Fogadóóra november 15. pedagógusok,
intézményvezető
Téli dekoráció készítése november 19. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Családi kézműves délután – téli dekoráció  készítése az udvarranovember 26. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
A hónap tanügyi dokumentumainak  lezárásanovember 30. osztályfőnök,
pedagógusok
Mikulást várva december 06. osztályfőnök,
pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Művészetterápiás foglalkozás – bábozás;  süteménysütés; séta a helyi arborétumba;  kézműves foglalkozásdecember 08. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Karácsonyi vásár – tanítás nélküli  munkanapdecember 11. (3. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Interaktív mesejáték – A Szegedi  Látványszínház színészeinek előadásadecember 14. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Látogatás a helyi Idősek Otthonában – műsor és az idősek megajándékozásadecember 16. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Karácsonyi kézműves foglalkozás – mézeskalács díszítésdecember 21. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
I. félév vége január 21. pedagógusok,
intézményvezető

A magyar kultúra napja – faliújság  aktualizálásajanuár 21. pedagógusok,
asszisztensek
Félévi osztályozó értekezlet január 24. pedagógusok,
intézményvezető
Félévi tanulói értékelések kiküldése január 28. osztályfőnök,
intézményvezető
Félévi nevelési értekezlet február 04. pedagógusok,
intézményvezető
Szülői értekezlet február 07. osztályfőnök,
intézményvezető
Iskolalátogatás az óvodásoknak február 09. pedagógusok,
intézményvezető
Farsangi dekoráció elkészítése február 11. pedagógusok,
asszisztensek
Játékos iskola-előkészítő foglalkozás (2  heti rendszerességgel)február 11. pedagógusok,
intézményvezető
Farsangi mulatság február 18. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Ökoiskola cím elnyerése – pályázat február 21. (benyújtási határidő)intézményvezető
Játékos iskola-előkészítő foglalkozás február 25. pedagógusok,
intézményvezető
Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcrólmárcius 11. pedagógusok, asszisztensek
Játékos iskola-előkészítő foglalkozás március 11. pedagógusok,
intézményvezető
Munkaértekezlet (az Autizmus Világnapja  alkalmából tervezett programok  megbeszélése)március 18. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
A víz világnapja – projektnap március 22. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Játékos iskola-előkészítő foglalkozás március 25. pedagógusok,
intézményvezető

Munkanap (márc. 14. helyett / bedolgozás) A tavaszi dekoráció elkészítésemárcius 26. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Az Autizmus Világnapja április 02. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Alapítványi bál április 02. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
III. negyedévi tanulói értékelések április 05. pedagógusok,
intézményvezető
Szakmai nap – látogatás a kecskeméti  Autizmus Centrumbanáprilis 06. (4. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Játékos iskola-előkészítő foglalkozás április 08. pedagógusok,
intézményvezető
Fogadóóra április 11. pedagógusok,
intézményvezető
Húsvéti kézműves foglalkozás április 12. pedagógusok,
asszisztensek
Tavaszi szünet április 14-19.
Általános iskolai beiratkozás április 21-22. intézményvezető
A Föld napja április 22. pedagógusok,
asszisztensek
Fenntarthatósági Témahét április 25-29. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Anyák napi ünnepség május 02. osztályfőnök,
pedagógusok,
asszisztensek
A madarak és fák napja május 10. pedagógusok,
asszisztensek
Gyereknapi program – családi nap május 27. (5. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Nemzeti összetartozás napja megemlékezés / a faliújság aktualizálásajúnius 3. pedagógusok

Kirándulás június 10. (6. tanítás nélküli  munkanap)pedagógusok,
asszisztensek
Év végi osztályozó értekezlet június 13. pedagógusok,
intézményvezető
Évzáró szülői értekezlet (szülői  elégedettségmérés)június 14. osztályfőnök,
pedagógusok,
intézményvezető
Utolsó tanítási nap június 15.
Tanévzáró ünnepség június 22. pedagógusok,
asszisztensek,
intézményvezető
Tanévzáró értekezlet június 30. pedagógusok,
intézményvezető

Záradék: 

Amennyiben az intézmény 2021. szeptember 1-én megkezdi a működését, akkor a  nevelőtestület és a Szülői Szervezet képviselője a 2021. augusztus 24-i értekezleten  véleményezi és fogadja el a munkatervet. 

Tiszaigar, 2021. augusztus 24.