SZMSZ

1. Bevezetés 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

1.3. Intézményi alapadatok 

1.4. Intézményi azonosítók 

1.5. Az intézmény tevékenységei 

1.5.1. Az intézmény alaptevékenységei 

1.5.2. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

1.6. Szervezeti felépítés, a szervezeti egységek (intézményi közösségek) 1.6.1. Vezetőség 

1.6.2. Pedagógusok közösségei 

1.6.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

1.6.4. Technikai munkát végző munkavállalók 

1.6.5. Tanulók közösségei 

1.6.6. A szülői közösség 

2. A működés rendje 

2.1. A tanulóknak, az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási 

intézményben valóbenntartózkodásának rendje 

2.2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban anevelési-oktatási intézménnyel 

2.3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatosfeladatok 

2.4. Egyéb foglalkozások meghatározása, szervezeti formái 

2.5. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

2.6. Az intézményi védő, óvó előírások 

2.7. A nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel  kapcsolatban nem álló más személyeknek 

3. A vezető munka rendje 

3.1. Munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök 

3.2. A vezetők közötti feladatmegosztás 

3.3. Hatáskörök gyakorlásának módja 

3.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

4. A kapcsolattartás rendje 

4.1 A belső kapcsolattartás rendje 

4.2 A külső kapcsolattartás rendje 

5. Eljárásrendek 

5.1. Rendkívüli esemény esetén szükséges intézményi teendők 

5.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás rendje 

5.3. Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje 

5.4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

5.5. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 5.6. Iratkezelési szabályzat 

5.7. A hit- és erkölcstan oktatás megszervezésének rendje 

6. Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések 

7. Egyéb szabályozások az általánostól eltérő szabályozási területre, vagy  intézménytípusravonatkoztatva 

7.1. Egyes informatikai eszközöknek a pedagógusok részére történő rendelkezésre bocsátása 

7.2. Pedagógus által készített eszközök tanórai bevitelének és a munkahelyre  bevitt dolgok szabályozása 

7.3. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának  szabályai 

7.4. Szülők tájékoztatása a szükséges eszközökről, segítségnyújtás a kiadások csökkentéséhez 

7.5. Adminisztratív és egyes pedagógiai feladatok előírása a pedagógusok részére

8. Véleményezési eljárás 

9. Munkaköri leírás-minták 

9.1. Gyógypedagógus munkaköri leírás minta 

9.2. Gyógypedagógiai asszisztens munkaköri leírás minta 

10. Függelék 

Jogszabályi háttér 

Mellékletek 

1. Iratkezelési szabályzat 

2. Könyvtárhasználati szabályzat 

3. Adatkezelési szabályzat